Zavolejte nám:

O nás

JUDr. Jana Tomková jako samostatná advokátka vykonává generální praxi na celém území České republiky, v rámci které se zaměřuje zejména na oblast práva občanského, rodinného, dědického, obchodního, směnečného, insolvenčního, pracovního, správního, trestního; sepisuje všechny typy smluv a zastupuje strany v soudním civilním, trestním nebo správním řízení.

Advokátka je na základě Rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi Generali Pojišťovnou, a.s. a Českou advokátní komorou pojištěna pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídá do výše 5,000.000,- Kč s tím, že v jednotlivých případech může být sjednáno připojištění.
Odměna je s klientem dohodnuta na základě příkazní smlouvy individuálně v souladu s advokátním tarifem.

Stručný profesní životopis

Vzdělání:

  • 1978 – 1982 Střední ekonomická škola v Třebíči zakončená maturitní zkouškou
  • 1982 – 1986 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor studia právo, zakončeno státní rigorózní zkouškou z oboru, získaný titul JUDr.

Praxe:

  • 1986 – 1991 Finanční referát ONV Brno – venkov – zaměstnána na majetkoprávním oddělení
  • 1991 – 1992 OÚNZ v Třebíči – zaměstnána na právním odboru
  • duben – prosinec 1992 OSVČ – Komora komerčních pracovníků ČR, praxe komerčního právníka
  • od r. 1993 OSVČ – Česká advokátní komora ČR, advokátní praxe, činnost vykonávaná aktivně po celou dobu až dosud
  • od r. 2001 OSVČ – u Krajského soudu v Brně zapsána jako správkyně konkurzní podstaty, činnost vykonávaná aktivně do roku 2009.